Strategie şi politici de dezvoltare


CONCEPTUL DE STRATEGIE

Determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adaptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor.

Clasificare după dinamica principalelor obiective încorporate:

 • de redresare : elimină deficienţele şi stabileşte obiective la nivelul perioadelor anterioare;
 • de consolidare : stabileşte obiective identice sau apropiate celor din perioada precedentă;
 • de dezvoltare : stabileşte obiective superioare celor din perioada precedentă

 

De ce avem nevoie de strategie ?

 • Creează coerenţa acţiunilor pentru creşterea performanţelor la o organizaţie
 • Aliniază resursele dedicate atingerii scopurilor strategice
 • Aliniază interesele organizaţiei cu stakeholderii
 • Comunica stakeholderilor direcţia în care organizaţia intenţionează să evolueze

 

Stakeholderii firmei care au interese ce trebuie armonizate :

 • proprietarii-acţionari : pentru dividende;
 • salariaţii : pentru salarii, protecţie socială şi calificare;
 • sindicatele : pentru probleme sociale;
 • managerii-salariaţi : pentru salarii şi carieră profesională;
 • clienţii : pentru mărfuri de calitate;
 • furnizorii : pentru creşterea firmei şi vânzări mari;
 • statul : pentru impozite şi taxe;
 • autorităţile locale : pentru locuri de muncă, sponsorizări;
 • băncile : pentru oferta de credite

 

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

Încă de la început managerii trebuie să stabilească : care este viziunea lor pentru firmă – unde trebuie să ajungă, viitorul concentrat pe tehnologie – produse – clienţi, ce fel de firmă va fi.

Viziunea firmei :

 • Scopul de vârf al strategiei
 • Nu are nevoie de justificare
 • Este generică, nu are nevoie de detaliere
 • Nu este nevoie să fie măsurabilă
 • Trebuie să fie împărtăşită de întreaga organizaţie

 

Misiunea firmei :

Este primul pas spre îndeplinirea viziunii, explicând cum ar trebui atinsă viziunea.
Misiunea descrie produsul organizaţiei, piaţa, domeniile tehnologice prioritare, într-un asemenea mod încât să reflecte valorile şi priorităţile decidenţilor strategiei din organizaţie.
Caracteristic misiunii este că nu reprezintă o enunţare de elemente de realizat cuantificabile, ci orientare, perspective şi atitudini.
În general misiunea firmei se comunică atât în exterior , prin declaraţii publice  oficiale, prin numele firmei şi prin sloganuri publicitare. Misiunea firmei se comunica şi în interior, prin declaraţii interne ale managerului firmei, care corespund filozofiei acestuia şi prin cultura firmei.

 

Precizarea principiilor şi a obiectivelor fundamentale (strategice).

Principiile sunt constituite dintr-un set de constrângeri care descriu valorile organizaţiei, descriu mediul cultural în care se realizează misiunea. Exprimă reguli pentru ceea ce este acceptabil sau nu.
Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate, de regulă 3 - 5 ani şi care se referă la ansamblul activităţilor organizaţiei sau la componente majore ale acesteia.
Obiectivele constituie prima componentă operaţională a strategiei care se formulează, pornind de la misiune prin prisma rezultatelor analizei organizaţiei şi mediului, în interacţiunea lor.

Este necesar ca obiectivele sa întrunească anumite caracteristici definitorii :

 • să fie realiste;
 • să fie mobilizatoare;
 • să fie comprehensibile

 

Stabilirea modalităţilor (opţiunilor) strategice.

Dintre abordările sau modalităţile strategice, menţionăm : retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, diversificarea producţiei, asimilarea de noi produse, pătrunderea pe noi pieţe, formarea de societăţi mixte cu un partener străin, specializarea în producţie, profilarea şi reprofilarea firmei, combinarea producţiei, modernizarea organizării, informatizarea activităţilor etc.
De fapt, prin operaţiunea strategică se prevede tocmai modalitatea de inovare, prin care se realizează avantajul  competitiv.

Dimensionarea resurselor necesare.

Resursele reprezintă totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaţionale.
În determinarea mărimii şi felului resurselor ce urmează a fi angajate o importanţă deosebită are dimensionarea fondurilor mijloacelor circulante şi de investiţii, apelându-se la indicatori specifici atât cantitativi cât şi calitativi. Concomitent, se precizează sursele de finanţare şi furnizorii de materii prime, materiale, condiţiile de asigurare : cantitativă, calitativă şi temporală.

Fixarea termenelor, iniţiale şi finale, de realizare a obiectivelor.

Termenele strategice delimitează perioada de operaţionalizare a strategiei, precizând, de regulă, momentul declanşării şi finalizării opţiunilor strategice majore.

Stabilirea avantajului competitiv.

Prin avantaj competitiv desemnăm realizarea, de către o organizaţie, a unor produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, comparativ cu ofertele de articole similare ale majorităţii concurenţilor.
Valoarea pragmatica a unei strategii rezidă, în esenţă, în proiectarea realistă a obtinerii de avantaj competitiv. Avantajul competitiv poate viza fie realizarea unui cost redus al produselor sau serviciilor, fie diferenţierea acestora în una sau mai multe privinţe faţă de produsele concurenţilor. Obtinerea sa se realizează prin acţionarea asupra tuturor elementelor care alcătuiesc preţul respectiv.
Maximizarea producţiei, în vederea obţinerii economiilor proprii producţiei de masă sau serie mare, accesul preferenţial la anumite materii prime, inovaţii tehnice majore, diminuări ale costurilor de producţie, etc.

Formularea politicii globale şi a politicilor parţiale ale firmei.

Elaborarea de politici globale şi parţiale are la bază strategiile firmei (globală şi parţială) şi se derulează conform unui scenariu structurat în următoarele faze mai importante :

 • precizarea obiectivelor pe termen mediu;
 • determinarea volumului şi structurii resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor;
 • precizarea acţiunilor, a modalităţilor de realizare a obiectivelor, prin detalierea componentelor strategice şi a consultării responsabililor principalelor subdiviziuni organizatorice;
 • ierarhizarea acţiunilor stabilite în funcţie de necesităţile firmei, de particularităţile efective de realizare;
 • stabilirea responsabililor cu implementarea lor;
 • precizarea termenelor de realizare a fiecărei acţiuni;
 • definitivarea şi aprobarea politicii sub formă de plan sau program de către organismele participative de management ale firmei;
 • repartizarea acţiunilor pe oameni şi înstiinţarea acestora, oral şi în scris, asupra sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin.

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard a fost lansat la începutul anilor ‘90 ca un nou concept de management. Ulterior publicării primei cărţi pe această temă de către Dr. Robert Kaplan (Profesor în cadrul Harvard Business School) şi Dr. David Norton (consultant de management), popularitatea conceptului Balanced Scorecard a crescut exponenţial, devenind treptat unul din cele mai folosite instrumente de management la nivel internaţional.
De la apariţia sa, Balanced Scorecard a înregistrat o continuă evoluţie, de la un simplu instrument de măsurare a performanţei la un sistemul strategic de management al performanţei organizaţionale.

 

Principiul BSC priveşte afacerea din 4 perspective care răspund la următoarele întrebări :

Perspectiva Financiara.

În sectorul privat, aceste măsuri s-au concentrat de obicei asupra profitului şi cotei de piaţă. Managerii trebuie să răspundă la întrebarea : Cum să satisfacem aşteptările financiare ale părţilor interesate ? Mai simplu spus : cum ne percep acţionarii ?

Perspectiva Clientului.

Managerii trebuie să ştie dacă organizaţia lor satisface nevoile clienţilor. Ei trebuie să determine răspunsul la întrebarea : Cum ne vad clienţii nostri ?

Perspectiva Procese de afaceri (interne).

Managerii trebuie să se concentreze pe acele operaţiuni interne critice, care le permit să-şi respecte programul de lucru. Ei trebuie să răspundă la întrebarea : La ce procese trebuie să excelăm ?

Perspectiva Inovare şi Învăţare.

Capacitatea unei organizaţii de a inova, de a îmbunătăţi şi a învăţa, se leagă direct la valoarea sa ca organizaţie. Managerii trebuie să răspundă la întrebarea : Putem continua să îmbunătăţim şi să creăm valoare pentru serviciile noastre ? ( cum ne susţinem capacitatea de a ne adapta şi îmbunătăţi performanţele ?)

Balanced Scorecard priveşte strategia unei afaceri din toate perspectivele posibile şi permite divizarea obiectivelor strategice în obiective şi acţiuni individuale până la ultimul nivel operaţional. BSC poate cuprinde obiective atât cantitative, cât şi calitative.

Cel mai mare merit al acestui instrument este că leagă obiective strategice pe termen lung cu acţiunile pe termen scurt. Majoritatea sistemelor de control şi de management al companiilor sunt construite în jurul indicatorilor şi ţintelor financiare cu foarte puţin accent spre obiectivele strategice pe termen lung, creându-se astfel o discrepanţă între elaborarea strategiei şi implementarea acesteia.

Managerii care folosesc BSC nu se mai bazează doar pe indicatori financiari pe termen scurt pentru a evalua performanţele companiei. BSC le permite folosirea a 4 procese, care, folosite separat sau împreună, contribuie la corelarea obiectivelor pe termen lung cu acţiunile pe termen scurt. Aceste procese sunt : traducerea viziunii, comunicare şi relaţionare, planificarea afacerii, feedback şi învăţare.

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii, analiza poziţiei financiare şi a performanţelor, diagnosticul rentabilităţii, analiza riscului.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim consultanţă firmelor mici, aflate la început de drum şi nu numai, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România